I Ur och Skur

I Ur och Skur

Varför gå in när det regnar när leran geggar som bäst? Vadå saknar matbord? Den här stubben duger väl bra? Det går faktiskt bra att ha både skola och förskola nästan helt utomhus. Smutsigare barn, men friskare och starkare – det blir resultatet.

I Ur och Skur är ett helt eget sätt att bedriva skol- och förskoleverksamhet. Barnen är ute nästan jämt. I Ur och Skur helt enkelt. Pedagogiken bygger på en upptäckarglädje och en nyfikenhet som lär barnen att se samband i naturen. Men också att använda alla sina sinnen. I Ur och Skur handlar om ett upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att uppnå läroplanernas mål.

I Ur och Skurs grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen året om. Målet är att få förståelse och kunskap om sambandeni naturen genom lek, undersökande arbetssätt och med våra olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen.

Friska och starka barn

Forskning visar att barn på I Ur och Skur drabbas av färre infektionssjukdomar än barn på andra förskolor. Det beror sannolikt på att virus och bakterier har svårare att spridas utomhus.

Barnen rör också på sig mer än på andra förskolor och tränar sin motorik. De får grundläggande kunskaper i friluftsliv och olika friluftslivsaktiviteter. Det ger en grund för ett fortsatt aktivt och hälsosamt liv. Annan forskning visar att barnen som har varit utomhus och lekt har lättare än andra att koncentrera sig när de kommer in. Det är förstås värdefullt i såväl skolan som förskolan.

Medlemskap i Friluftsfrämjandet

Alla barn, föräldrar och personal är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet är en organisation som tillvaratar barns och vuxnas möjlighet till ett rikt friluftsliv genom bland annat allemansrätten. Läs mer

Knopp

Att ha väldigt korta ben är inte bara en nackdel när man ska upptäcka naturen. Det blir t.ex mycket närmare ner till taggiga kottar och spralliga myror och mossan är mjuk när man trillar! Kan man äta myror? Hur luktar en grankotte? Hur känns det att gömma sig i höstlöv? Många av livets stora frågor hittar sina svar hos knopparna.

Skogsknopp heter Friluftsfrämjandets äventyr för de allra minsta. I en skön mix av trygghet och pirr i magen får 1-2-åringarna möta naturen tillsammans med vuxna. På så sätt kan även det försiktiga barnet våga utforska och prova på det okända och spännande och sjunga ramsor om djur och natur.

Knytte

Att följ stigen över ängen kan vara ett riktigt äventyr. Gräset är väldigt högt när man är kort, och den lilla dungen där borta känns som en stor urskog. Vägen korsas av ivriga myror och kanske någon hoppig liten groda.

Skogsknyttar är Friluftsfrämjandets skogsäventyr för tre- och fyraåringar. Tillsammans med vuxna undersöker och utforskar de naturen i Rudan-skogen.

Mulle

Allt som lever och växer i naturen är intressant för fem- och sexåringarna. Myror, nyckelpigan, grodynglen och kanske spåren efter ett rådjur. Skogen är verkligen en outtömlig källa till nya upptäckter. Kanske får man också prova på att göra en eld eller bygga en egen koja. Ibland kommer också Skogsmulle och hälsar på barnen. Den är en fantasifigur som är djurens vän i skogen.

Ungefär två miljoner barn har genom åren träffat på Skogsmulle och upplevt hans nyfikenhet och uppriktiga kärlek till naturen. Inte bara i Sverige, idag är Skogsmulle t.ex. ännu större i Japan. Skogsmulle är Friluftsfrämjandets äventyr för 5-6 åringar. Tillsammans med vuxna undersöker och utforskar de naturen i Rudan-skogen.

Skrinna

Stanna! Sväng! Vänd! Backa! Och ramla… förstås. Precis som för Bambi så är det mycket som är nytt när man för första gången provar sig fram på isen. Att åka skridskor är lätt och roligt när man kan det!

Friluftsfrämjandets skridskoskola är för barn i fyra till sexårsåldern. Där får barnen lära sig grunderna som gör skridskoåkningen just så rolig som den kan vara. Att åka skridskor handlar dels om balans och teknik, men också om styrka i ben, fötter och vrister. Allt det här behöver man få öva på och innan man har övat klart kan det både vara knepigt och göra lite ont. Att få öva tillsammans med kompisar och ledare som ger tips och trix gör de första vurporna lite lättare att leva med.

Lagge

Finns det snö så tar vi fram skidorna och åker på längden. Det finns mycket att öva på, t.ex att bromsa, svänga, åka i gupp, ta sig uppför backar, och den svåra konsten att glida riktigt långt! Vår förskolechef är utbildad skidlärare och barnen får lära sig grunderna för skidåkning genom lekfulla övningar och grupplekar i snön.

Grön Flagg

Tummen är Grön Flagg-certifierade enligt Håll Sverige rents kriterier. Grön Flagg är förskolornas och skolornas program för hållbar utveckling. Det är också ett internationellt miljömärke. En förskola som uppfyller programmets kriterier får användarrätt till Grön Flagg.

Grön Flagg-programmets grundsatser:

  • Delaktighet: Barnen deltar aktivt i planering, genomförande och utvärdering av projekten
  • Minskning av miljöbelastningen
  • Fostran för hållbar utveckling som en del av vardagen
  • Ständig förbättring: långsiktig och planmässig utveckling
  • Samarbete med samhället omkring oss

Personalen

I uterummet utmanas och utvecklas barnens rörelseförmåga både i den fria leken och i gemensamma aktiviteter. Vi ser till hela barnets utveckling, alla delar är lika viktiga. I naturen kan barnen känna in sin omgivning med alla sinnen; syn, hörsel, smak, lukt och känsel. När barnen leker och rör sig i uterummet utvecklas det kinestetiska (rörelse) sinnet och det vestibulära (balans) sinnet.

Pedagogiken

Leken i naturen blir oftast lugn och utan stress, i den stimuleras barnens grovmotoriska utveckling och även fantasin.

I all vår verksamhet, vare sig den är lärarledd eller fri, så är vi vuxna nära barnen. Om konflikter uppstår kan vi stötta barnen i att lösa dem, så att de i förlängningen kan lösa dem själva. Vi agerar som medlekare när de leker fritt. Vi kan tillföra leken både idéer och artefakter. Till skogen tar vi med rep, verktyg, slanor, garn och annat användbart material. Här får barnen prova konstruktioner och olika tekniska lösningar.

Leken

Leken i naturen blir oftast lugn och utan stress, i den stimuleras barnens grovmotoriska utveckling och även fantasin.

I all vår verksamhet, vare sig den är lärarledd eller fri, så är vi vuxna nära barnen. Om konflikter uppstår kan vi stötta barnen i att lösa dem, så att de i förlängningen kan lösa dem själva. Vi agerar som medlekare när de leker fritt. Vi kan tillföra leken både idéer och artefakter. Till skogen tar vi med rep, verktyg, slanor, garn och annat användbart material. Här får barnen prova konstruktioner och olika tekniska lösningar.

Lärandet

Vi pedagoger ser till att flera av läroplanens strävansmål ingår i våra teman. Där arbetar vi med språkutvecklingen, matematiska begrepp, naturvetenskap, teknik, den motoriska utvecklingen, lek, bild, rörelse, sång och drama.

Vi anser att utomhusmiljön bjuder på oändliga möjligheter till experimenterande och utforskning för barnen. Vi vuxna agerar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande i lek, vid experiment och när barnen upptäcker saker i naturen. Det leder till att vi direkt kan utmana barnens lärande genom att ställa frågor och ge dem redskap för vidare utforskning.

Vi försöker fånga barnens intressen i vardagen och utgå från det de själva upplevt. Det kan exempelvis vara när de hittar sniglar, vattenpölar eller ser konstiga moln på himlen. Barnen får möjlighet att ta till sig kunskap utifrån olika sätt att lära. I naturen går lärandet och leken hand i hand. Vi vuxna stöttar barnens lärande genom att vara medupptäckande, medupplevande och medundersökande. Vi sätter ord på det de gör, vi berikar deras språk. Vi ger dem möjlighet att utforska ämnet genom att ge dem öppna frågor, erbjuda skapandematerial, söka fakta i olika medier och ge tid till lek och reflektion.